Процедура за избор на изпълнител

18 окт. Процедура за избор на изпълнител

Избор на изпълнител за доставка и инсталация на Балираща автоматизирана преса с дигитализирано управление и включен лентов транспортьор

Обект на процедурата: Доставка
Приложим нормативен акт: ПМС 80 от 09.05.2022 г.
Тип на процедурата: Избор с публична покана
Прогнозна стойност: 652 719.15 лева без ДДС
Дата на обявяване: 18.10.2023 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 27.10.2023 г.

По процедурата ще се избере изпълнител за доставка и инсталация на Балираща автоматизирана преса с дигитализирано управление и включен лентов транспортьор. Избрания изпълнител след доставка, монтаж и провеждане на тестове с машината следва да извърши обучение на персонала на Папир БГ ООД.

С изпълнение на дейността дружеството ще реализира:
– Осигурено модерно дигитализирано оборудване, чрез което цялостно се оползотворяват отпадъците, получени на площадката на предприятието;
– Повишен капацитет с над 50 % на предприятието за прием и съхранение на съществуващата площадка;
– Подобрена производителност в предприятието по обработка на отпадъците на площадката, тяхното сортиране и пресоване;
– Увеличен пазарен потенциал на дружеството, получен в следствие на допълнителен капацитет за прием на отпадък и производство на суровина за рециклиращи предприятия;
– Подобрени пазарни позиции на предприятието.